توسعه مهارتهای نوشتاری دانشجویان

نوشتن یک ایمیل یا پیامک یا پیام مودبانه در رسانه های اجتماعی ، تهیه پیش نویس یک قرارداد یا نوشتن یک نمایشنامه ، یک مقاله تخصصی و یا پایان نامه نقش بزرگی و اصلی در زندگی ما دارد.چه بسا یک پیام خوب با یک متن فصیح بتواند موجبات استخدام ما را در یک شرکت فراهم […]

خواندن بیشتر 0

یادگیری لغات برای آزمون نوشتاری GRE

متخصصان معتقد هستند که واژگان ، عامل اصلی و ضروری بخش شفاهی یا کلامی آزمون GRE هستند.در واقع بخش کلامی یا شفاهی آزمون GRE ، چیزی جز یک آزمون پیشرفته واژگان نیست.اگر تعداد واژگان شما کم است شما در معرض یک خطر جدی قرار می گیرید. متقاضیان مدرک GRE یک آزمون عمومی و یک آزمون موضوعی می […]

خواندن بیشتر 1